Soalan Lazim

Umum

Boleh. Berdasarkan pindaan 2001 Kanun Tanah Negara 1965, permohonan di bawah sekysen tersebut boleh diproses walaupun tanah tersebut mempunyai gadaian dengan syarat pemohon memperolehi kebenaran bertulis daripada pemegang gadaian dan gadaian tersebut akan dibawa ke dalam hakmilik-hakmilik baru yang akan dikeluarkan.
Pecah Sempadan - Tanah yang dipegang dibawah hakmilik tetap atau sementara sambungan dari hakmilik tetap di pecah kepada 2 atau lebih bahagian seupaya tiap-tiap satunya dipegang di bawah hakmilik yang berasingan oleh tuanpunya yang sama atau tuan-tuan punya bersama yang sama.

Pecah Bahagian - Tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap atau di bawah hakmilik sementara sambungan dari hakmilik tetap yang dipegang oleh 2 orang atau lebih sebagai tuan punya bersama adalah dipecahbahagiankan supaya tertakluk pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu di bawah satu hakmilik yang berasingan.
a) Tanah Kerajaan
b) Tanah lombong yang tidak lagi digunakan bagi maksud perlombongan
c) Tanah rizab yang tidak digunakan bagi maksud ianya dirizabkan

Peruntukan-peruntukan yang berkaitan ialah Seksyen 65 / 69 KTN
Tuan Tanah hendaklah memenuhkan borang seperti berikut:
(i)  Borang 12A (Menyerahkan Semua Bahagian Tanah)
(ii) Borang 12B (Menyerahkan Sebahagian Tanah)

Khusus

Borang suratcara hanya boleh dilengkapkan dengan menggunakan dakwat pen basah hitam atau bertaip sahaja.
Ruang penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat cop mohor syarikat pada borang suratcara.
Perubahan boleh dibuat pada borang suratcara dengan syarat semua perubahan perlu ditandatangan ringkas oleh pihak yang membuat penyaksian pada borang suratcara tersebut.
Hanya pemilik atau pihak yang berkepentingan yang berdaftar sahaja boleh membuat permohonan untuk pemotongan kaveat.
 
Cukai tanah bagi tahun semasa perlu dijelaskan sebelum urusniaga boleh dilaksanakan.